top of page
automotive-painting-and-coating-quality-control-and-optimization-with-viscosity-control.jp

Lösningar
 

Vattenbehandling för fordon- och lackeringsindustrin 

INWACO erbjuder ett brett utbud av kemiska, mekaniska och servicelösningar till lokala partners specialiserade inom fordons- och lackeringsindustrin. 

Våra främsta innovationer inkluderar den senaste generationens kemikalier och bästa tillgängliga teknik inom följande områden: 

 • Lackkoagulering  

 • Spolnings- och rengöringsmedel 

 • Lackborttagning  

 • Bakteriekontroll 

 • Avloppsrening 

 • Vattenbehandling, inklusive kyl- och pannvatten 

 • Återvinning av processvatten 

 • Ultrafiltrering & anodceller för elektrodopplackering (E-beläggning) 

Våra samarbetspartner använder våra innovativa lösningar inom följande områden:

 • Produktionsanläggningar för personbilar

 • Plasttillverkare

 • Industritillverkare

 • Industriella lackeringsanläggningar

Våra lösningar används av:

Paint Detackification Jar Testing Onsite

Paint Detackification Pilot Trial Onsite

Paint Detackification Full-Scale Industrial

Paint Detackification Full-Scale Automotive

ADgreen

INWACO har utvecklat den senaste generationen av innovativa “gröna” kemikalier för lackkoagulering.

Tekniken har implementerats inom fordons- och lackeringsindustrin under varumärket ADgreen® .

Paint Detakification
Lackkoagulering – hur man hanterar färgöverspray 

Under lackeringsprocessen finns det alltid risken att en viss mängd färg inte hamnar på objektet som lackeras. 

 

Detta färgöverskott, eller “färgöverspray” som det också kallas, riskerar att fångas upp i luftströmmen i lackeringsutrymmet. Om överskottsfärgen släpps ut från anläggningen riskerar bolaget att förorena miljön. Därför måste färgen fångas upp och rensas bort från luftströmmen. Detta kan göras med filter, torra eller semi-torra skrubbers, eller en våtskrubber. 

 

Under det senaste årtiondet har trenden inom fordon- och industrilackering varit att använda en våtskrubber, tack vare dess flexibilitet i färgapplicering och målningssystem, dess robusta underhåll och kvalitet. 

 

En våtskrubber skapar hög turbulens och blandar energi vid kontaktzonen mellan luft och vatten, vilket överför färgöversprayspartiklar från luften till det cirkulerande processvattnet. Cirkulerande vatten pumpas regelbundet från en systemtank till skrubbern och återvänder med färgöverskottet. 

 

För att kunna lösa upp och avfetta färgöverskottet måste det cirkulerande vattnet behandlas med avfettningsmedel. Den kemiska behandlingen som är mest lämplig beror på vilken typ av färg som används, kvaliteten på processvattnet, och designen och layouten på både lackeringsutrymme och anläggningen som behandlar processvattnet. 

 

De partiklar som bildas från överskottesfärgen måste separeras från processvattnet, så att vattnet kan återanvändas i skrubbern. Separeringen görs genom flotation, sedimentering, eller filtrering, och man kan även behöva använda flockningstillsatser, beroende på hur systemet ser ut och vilken separeringsteknik som används. Under separeringen bildas färgslam, och detta måste till sist avvattnas, för att reducera mängden vattenbortfall. Avvattningsenheter inkluderar dekantercentrifuger, säckar eller förångare. 

 

För att en våtskrubber ska fungera optimalt är det viktigt att inför varje projekt utvärdera de kemikalier och tekniska lösningar som finns på marknaden för att kunna välja det optimala kemiska programmet, bestämma vilken doseringsutrustning som ska användas och vid vilka tider, samt bestämma kontrollenheter och automatisering. 

Avancerade spolnings- och rengöringsmedel 

Vi har utvecklat en ny generation av Hydropurge, där tekniken har implementerats i fordons- och lackeringsindustrin.

automotive-painting-and-coating-quality-control-and-optimization-with-viscosity-control.jp
Hydropurge
ADgreen® Lackkoagulering: det enda riktigt gröna lackkoaguleringsprogrammet  

Programmet går ut på att använda alternativa kemikalier, baserade på naturliga ingredienser, och byta ut farligt innehåll såsom formaldehyd, lösningsmedel, mineraloljor, akrylamider, och biocider. 

 

Programmet inkluderar följande produktgrupper: 

 • Unika biopolymer och mineralbaserad lackkoagulering: de här produkterna hjälper till att denaturera och koagulera färgen, och har anpassats för flera typer av färgsystem, lackeringsutrymmen, och kundbehov. Produkterna innehåller högaktiva ingredienser och är fria från melamin, formaldehyd och kan även fås kloridfri. 

 • Unika vattenlösliga flockningsmedel: de här produkterna hjälper till att separera och avvattna den koagulerade färgen. Produkterna innehåller högaktiva ingredienser och är fria från mineraloljor och ytaktiva ämnen med små eller noll akrylamidkoncentration. De löses enkelt upp i vatten och behöver inte åldras eller aktiveras – därför behöver ni endast använda en enkel doseringsutrustning. 

 • Skumdämpare baserade på vegetabiliska oljor: de här produkterna håller skum under kontroll i vattenbaserade färgsystem. Produkterna innehåller högaktiva ingredienser och är fria från silikoner och mineraloljor. 

 • Unika biopolymerbaserade rengörings- och konserveringstillsatser: de här produkterna håller mikrobio- och biofilmtillväxt under kontroll, och är vattenbaserade. De klassas därför inte som farliga, behöver inte kontrolleras under transport och behöver inte kompletteras med konventionella, farliga biocider. Behovet att använda pH-kontrollmedel som kaustiksoda är begränsat eller inte alls nödvändigt. 

 

Våra program har med framgång implementerats på stora fordons-, industri- och målningsanläggningar genom hela Europa. 

 

De främsta resultaten och fördelarna för våra kunder är: 

 • Flexibilitet 

 • Förbättrad lackeringskvalitet efter att ha implementerat ett effektivt skrubbersystem som hanterar överskottsfärg 

 • Minskat behov av rengöring och ökad operativ kapacitet, tack vare förbättrad rengöringseffektivitet och cirkulär vattenkvalitet 

 • Reducering i färgslam tack vare ökad torrhet 

 • Förbättrat effektivitet i sina verksamheter 

 • Optimering av deras ekologiska avtryck, tack vare utbyte av farliga kemikalier 

 • Effektivare och reducerad produktanvändning tack vare högkoncentrerade produkter 

 • Den årliga kostnaden för vårt kemiprogram är normalt sett inte mer än konventionella eller semi-gröna program 

 • Årliga kostnadsbesparingar i avfallshantering, rengöring, underhåll och service  

Spolnings- och rengöringsmedel – rengöring av lackeringsutrustningen 

Under färgbyte av vattenbaserade färger inom fordon- och industrilackering används spolnings-och rengöringsmedel för att rengöra målningsutrustningen. Jämfört med traditionella lösningar baserade på polyglykoler/aminer, använder vi enbart 10% av våra innovativa och koncentrerade produkter.  

 

Våra produkter kan användas utan modifikationer i den existerande rengöringsanläggningen.  

Om du jämför detta med butylglykol/Aminer lösningar, är flyktiga organiska föroreningar (VOC) >90% mindre och produkten är biologiskt nedbrytbar. Den är också icke brandfarlig och klassas därför inte som en ADR3.  

 

Fördelarna med tekniken är: 

 • Minskad kemikalieförbrukning 

 • Minskat utsläpp av flyktiga organiska föroreningar 

 • Bättre ekologiskt avtryck 

 • Reduktion i totala driftkostnaden 

 • Full kompatibilitet med vårt ADgreen® lackkoaguleringsprogram. 

 

 

 

Biopolymer
Biopolymerbaserad bakteriekontroll 

Vi har utvecklat den senaste gröna innovationen för bakteriekontroll i industriella vattenprocessystem. Tekniken har implementerats inom fordons- och lackeringsindustrin.

Biopolymer – grön teknik för bakterie- och biofilmkontroll 

Den här tekniken är baserad på en unik biopolymerlösning som innehåller diverse godkända biocider. Polymerlösningar innebär att koncentrationen av biocider är minimerad och produkterna innehåller en väldigt låg koncentration av aktiva ingredienser vilket gör dem oklassificerade och anses vara miljövänliga. 

Den unika biopolymerlösningen garanterar ett långvarigt skydd i vattensystemet, avlägsnar existerande biofilm och undviker uppbyggnad av ny biofilm. Den här produkten förbättrar effekten av andra biocider som används i vattensystemet och kan även ersätta dessa biocider eller reducera dem upp till 80%. Med den här nya tekniken kan bakterier inte bli resistenta.  

 

De främsta fördelarna med tekniken är: 

 • Reducerad mängd eller ersättning av traditionella farliga biocider 

 • Förhindrar att bakterier blir resistenta  

 • Avlägsnar existerande biofilm och undviker uppbyggnad av ny biofilm  

 • Icke-klassificerade produkter 

 • Kostnadsreducering 

 

Tekniken har framgångsrikt implementerats i vårt ADgreen® program för lackkoagulering, vilket gör det till det enda biocidfria programmet – med det största ekologiska fotavtrycket – på marknaden.

 

Det testas och utvärderas för tillfället för användning i fordonsmålning vid förbehandling och avsköljning av E-beläggning avsköljning. 

bottom of page